คุณอยากให้ อบต.พิกุล ปรับปรุงส่วนใดมากที่สุด
ประปา ( 12 )
28.57%
ไฟฟ้า ( 4 )
9.52%
ถนน ( 13 )
30.95%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 6 )
14.29%
การส่งเสริมอาชีพประชาชน ( 7 )
16.67%