หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
พิกุลตำบลดี ศรีชุมแสง
แหล่งผลิตภัณฑ์ จากปลาลือเลื่อง
นามกระเดื่อง ข้าวขาวพันธุ์ดี
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ สตรีดีเด่น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
วิสัยทัศน์ อบต.พิกุล
"มุ่งเน้นพัฒนาการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง"
นายสนอง วงษ์ละม้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
หลวงพ่อแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล
พิกุล
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 


 
ประชุมผู้บริหารและพนักงานประจำเดือนมีนาคม 2566  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสนอง วงษ์ละม้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เป็นประธานการประชุมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมจำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เพื่อปรึกษาหารือในการทำงาน ติดตามการทำงานและการมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ดังนี้
1) การนำนโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ระบุว่า ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต จึงขอเชิญชวนบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ มาร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น อันทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจในการบริการ ลดการทุจริตคอร์รัปชัน ขจัดต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการประชุมครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ลดความเสี่ยงในการทุจริต มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบ และมีผลการประเมิน ITA ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการช่วยยกระดับการบริหารราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นต่อไป

2) แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี
มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน อันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และกำหนดแนวทางปฏิบัติว่าการปฏิบัติใดที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ ตามจริยธรรมหลัก ดังนี้ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 2. ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย และตามธรรมนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี 3. กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งไม่ถูกต้อง 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะของบุคคลหรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคม 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจริยธรรมทั่วไป 1. ยึดมั่นธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 2. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย 3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และมีอัธยาศัยที่ดี 4. มุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5.จัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 7. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 8. ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 9. ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
3.) เน้นย้ำให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนให้บริหารกับผู้มารับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานของตนเอง และคู่มือการปฏิบัติราชการ(มาตรฐานการปฏิบัติงาน) รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
4.) ประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ


 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มี.ค. 2566 เวลา 14.49 น. โดย คุณ ปรานอม สวนแก้ว

ผู้เข้าชม 116 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-229-3269
องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ : 056-283-420 โทรสาร : 056-283-420
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 18,910,000 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10