หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
พิกุลตำบลดี ศรีชุมแสง
แหล่งผลิตภัณฑ์ จากปลาลือเลื่อง
นามกระเดื่อง ข้าวขาวพันธุ์ดี
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ สตรีดีเด่น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
วิสัยทัศน์ อบต.พิกุล
"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ
ลดความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง"
นายสนอง วงษ์ละม้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
หลวงพ่อแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล
พิกุล
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ เมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมืองชุมแสง ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร ตำบลพิกุลมีเนื้อท ี่ประมาณ ๒๘,๓๘๗.๕๐ ไร่ ๔๕.๔๒ ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่าไม้ ต. ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และ ทต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  
 
 
  ประชากร ทั้งสิ้น ๑,๑๗๔ ครัวเรือน จำนวน ๓,๔๓๘ คน ประกอบด้วย
 
ชาย จำนวน ๑,๖๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๗
 
หญิง จำนวน ๑,๗๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๓
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๗๖ คน/ตารางกิโลเมตร
 

ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลา เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน

ฤดูฝน ช่วงระยะเวลา เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลา เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
 
  อาชีพหลัก
 
ทำการเกษตร คิดเป็นร้อยละ๘๐
    (นาข้าว,เลี้ยงสัตว์,ประมง,ทำสวน)
 
รับราชการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕
 
อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๕
 
 
  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลพิกุล เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินเหนียว เหมาะสำหรับทำการเกษตร มีแม่น้ำ ไหลผ่านทางด้านตะวันตกของตำบลไหลจากทางทิศเหนือมาทางทิศใต้ ทำให้แบ่งพื้นที่ ของตำบลออกเป็น ๒ ส่วน ด้านตะวันออก ของแม่น้ำน่าน ได้แก่ หมู่ที่ ๓,๙ ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒๕ เมตร ลาดเทจากตอนบนและทางตะวันออก ของตำบลลงมาสู่ตอนล่าง ซึ่งมี หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘ และ ๑๐
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน  
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านบางไซ   ๓๓๕ ๓๐๗ ๖๔๒ ๑๖๗  
  บ้านหนองขี้หนู   ๖๓ ๖๖ ๑๒๙ ๔๓
    บ้านดงพิกุล   ๑๓๘ ๑๕๓ ๒๙๑ ๘๔  
  บ้านท่าพุทรา   ๒๗๗ ๓๑๗ ๕๙๔ ๒๘๒
    บ้านห้วยกระเบียน   ๖๒ ๕๕ ๑๑๗ ๓๒  
  บ้านสองพี่น้อง   ๓๗ ๔๑ ๗๘ ๒๑
    บ้านหัวกระทุ่ม   ๑๓๐ ๑๓๘ ๒๖๘ ๗๙  
  บ้านห้วงสรวง   ๒๑๑ ๒๓๔ ๔๔๕ ๑๗๒
    บ้านชุมแสง   ๒๒๗ ๒๔๓ ๔๗๐ ๑๗๔  
๑๐   บ้านแหลมนกกระทุง   ๒๐๐ ๒๐๔ ๔๐๔ ๑๒๐
      รวม   ๑,๖๘๐ ๑,๗๕๘ ๓,๔๓๘ ๑,๑๗๔  
** ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนและบัตร ณ เดือน เมษายน ๒๕๕๔**  
 

 
ลูกเสือชาวบ้าน ๓ รุ่น จำนวนผู้เข้าร่วม ๒๗๙ คน

 
อสม. จำนวนผู้เข้าร่วม ๔๙ คน

 
อปพร. จำนวนผู้เข้าร่วม ๙๑ คน

 
** รวมมวลชนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น ๔๑๙ คน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-229-3269
องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ : 056-283-420 โทรสาร : 056-283-420
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 13,084,977 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10